Stadgar

Stadgar för Afasiförening i Gävleborgs läns

§ 1
Länsföreningens namn

Länsföreningens namn är Afasiföreningen i Gävleborgs län och
den utgör en länsförening inom Afasiförbundet i Sverige.
Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning.

§ 2
Länsföreningens ändamål

Länsföreningen utgör en sammanslutning av de lokala Afasiföreningarna inom Gävleborgs län.

Länsföreningen har till uppgift att i enlighet med stadgarna, den av kongressen fastställda verksamhetsinriktningen och andra riktlinjer arbeta för de anslutna medlemsgruppernas intressen.

Länsföreningen skall inom sitt geografiska område, utifrån sina förutsättningar verka för att:

Opinionsbildande arbete bedrivs på läns-, landstings- och kommunal nivå och stödja och stimulera lokalföreningarna i deras verksamhet

Ansvara för utvecklingen av Mötesplatser inom länet ordna regional utbildning i samarbete med lokalföreningarna.

Ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor.

Svara för samordning av aktiviteter

Samarbeta med andra organisationer

Bedriva projektverksamhet, i samråd med Afasiförbundet, som gagnar
organisationens mål och inriktning

Bilda nya lokalföreningar

Vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och
lokalföreningarna.

Länsföreningen skall i sin verksamhet vara religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3
Länsföreningens organisation

Länsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse samt revisorer.
Länsföreningen kan på kommunal nivå företrädas av lokalförening.
Länsföreningen är en egen juridisk person.
Länsföreningen skall vara ansluten till Afasiförbundet i Sverige.

§ 4
Medlemskap

Den som är medlem i afasiföreningen är medlem på riks-läns- och lokal nivå. Ny medlem som går in sista kvartalet ( oktober, november, december) är även medlem följande år.

Mom. 1. Organisationer av människor med afasi eller annan språkstörning
Länsföreningen omfattar samtliga lokala Afasiföreningar i länet, som godkänt
länsföreningens och Afasiförbundets stadgar.

Mom. 2. Andra organisationer
Stödjande organisationer, som godkänner länsföreningens stadgar, kan erhålla medlemskap efter beslut av länsföreningens årsmöte och anmälan till förbundsstyrelsen.

Mom. 3. Medlemsavgifter
Medlem eller familj betalar avgift till Afasiförbundet. Afasiförbundet behåller av kongressen fastställd avgift. Resterande del av medlemsavgiften betalar Afasiförbundet till förening.

Mom. 4. Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar afasiföreningens eller Afasiförbundets verksamhet, bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen eller förbundet och dess intressen kan uteslutas av Afasiförbundets styrelse. Medlem ska innan frågan behandlas ges tillfälle att yttra sig. Afasiförbundets styrelses beslut om uteslutning ska fattas av minst två tredjedels (2/3) majoritet. Afasiförbundets styrelse kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

§ 5
Årsmötet

Mom. 1. Årsmötet
Årsmötet är länsföreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast den 30 april på plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte skall inkallas då minst en tredjedel (1/3) av länsföreningens medlemsorganisationer gjort skriftlig framställan härom till styrelsen.
Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som
föranlett det extra årsmötet.
Länsföreningens styrelse har rätt att besluta om extra årsmöte.

Mom.2. Representation
Varje lokalförening och annan ansluten organisation som betalt fastställd årsavgift har rätt att representera vid årmötet.
Lokalföreningarna representeras av två ombud + 1 ombud per påbörjat tiotal medlemmar.
Anmälan om representation skall göras till styrelsen minst 21 dagar före ordinarie årsmöte eller minst 14 dagar före extra årsmöte.
För ombud skall finnas ersättare.

Länsföreningens anställda tjänstemän bör ej vara ombud.

Enskild medlem i lokalförening har rätt att närvara vid länsföreningens årsmöte och har då yttranderätt.

Mom. 3. Kallelse
Skriftlig kallelse till årsmöte skall skickas till länsföreningens lokalföreningar och andra anslutna organisationer minst 28 dagar före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen minst en (1) månad före öppnandet.
I kallelsen skall anges de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna året, av styrelsen behandlade motioner, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall skickas ut till anmälda ombud och till länsföreningens medlemsorganisationer senast 14 dagar före årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före årsmötet.
I kallelsen ska den eller de frågor anges som ska behandlas vid det extra årsmötet.
Handlingarna till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.

Mom. 4. Dagordning
Vid länsföreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om kallelse skett i behörig ordning
• Val av presidium a) ordförande b) sekreterare
• Val av a)två protokolljusterare b) rösträknare
• Fastställande av dag- och arbetsordning
• Styrelsens årsredovisning
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Revisorernas berättelse
• Styrelsens ansvarsfrihet
• Behandling av motioner
• Behandling av förslag från styrelsen
• Fastställande av länsföreningens verksamhetsplan
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av arvoden
• Fastställande av budget
• Val av ordförande
• Val av ledamöter
• Val av ersättare
• Val av minst en revisor
• Val av en ersättare till revisorn
• Val av valberedning varav en sammankallande
• Val av ombud och ersättare till Afasiförbundets kongress

Mom. 5. Rättigheter och beslutsfattande
Endast närvarande valt ombud har vid årsmötet yttrande-, förslags- och rösträtt.
Därutöver har styrelsens ledamöter och dess ersättare yttrande- förslags- och rösträtt.
Ledamöterna har inte rösträtt när det gäller årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet.
Revisor, länsföreningens föredragande tjänsteman och ledamöter i av styrelsen utsedda organ har yttrande- och förslagsrätt.
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.
Varje enskild medlem och medlemsorganisation inom länet har rätt att nominera till förtroendeuppdrag.

Mom. 6. Motioner
Motionsrätt har varje enskild medlem och medlemsorganisation.
Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från dennes lokalförening.
Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast sex (6) veckor före årsmötet.
Om motionär så begär skall motionen skickas vidare till förbundskansliet för behandling av förbundsstyrelsen.

§ 6
Styrelse

Länsföreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två (2) år varav hälften väljs varje år. Styrelsen är länsföreningens verkställande organ. Den utövar ledningen av länsföreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, årsmötesbeslut,
antagen verksamhetsplan samt kongressbeslut.

En majoritet av styrelsens ledamöter bör bestå av människor med afasi eller annan språkstörning och deras närstående.

Länsföreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra (4) ledamöter och två (2) ersättare.

Valbar till ledamot eller ersättare är varje enskild medlem med undantag av i länsföreningen anställda tjänstemän.

Länsföreningen tjänstemän kan vara föredragande och har då yttrande- och förslagsrätt.

Länsföreningens styrelse sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.

Länsföreningens styrelse skall ha minst fem (5) sammanträden per år.

Länsföreningens styrelse skall inom sig förordna två eller tre personer, varav två i förening, att teckna föreningens firma samt utfärda attestregler.

Länsföreningen har rätt att sälja fast egendom, som föreningen fått som gåva eller genom testamente.

Länsföreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott som har att besluta i frågor som styrelsen delegerat till dem.

Länsföreningens styrelse är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelse till sammanträde skall skickas till ordinarie ledamöter och ersättare och för kännedom till revisorn och valberedningens sammankallande.

Länsföreningens styrelse kallar valberedningens sammankallande till minst ett styrelsemöte under året.

Länsföreningens chefstjänsteman är föredragande och har yttrande- och förslagsrätt.

Länsföreningens styrelse anställer personal och beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor.

§ 7
Verksamhetsår

Länsföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december

§ 8
Revision

Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av revisor och skickas till denna före den 1 mars varje år.
Revisor skall avlämna sin berättelse till årsmötet.
Afasiförbundet har rätt att under pågående verksamhetsår verkställa revision eller andra åtgärder som kan anses påkallade.

§ 9
Allmänna bestämmelser

Länsföreningen skall kontinuerligt följa lokalföreningarnas verksamhet.
Om länsföreningen vill bedriva kommersiell verksamhet, i egen juridisk firma, skall den i förväg godkännas av förbundsstyrelsen, som även skall ha möjlighet till insyn.
Länsföreningen skall, efter verksamhetsårets slut, skicka in rapporter till Afasiförbundet enligt förbundets anvisningar.
Länsföreningen kan anslutas till och samverka med regionala organisationer, vars verksamhet och inriktning sammanfaller med länsföreningens intressen.
Länsföreningens årsmöte beslutar i varje enskilt fall och lämnar rapport till Afasiförbundet.
Vid tvistemål om dessa stadgars tolkning skall frågan överlämnas till Afasiförbundets styrelse för avgörande.

§ 10
Stadgeändring

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller förslag av länsföreningens styrelse till årsmötet.
Beslut om stadgeändring skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie årsmöte och skall för att vara giltigt godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 11
Länsföreningens upplösning

Beslut om länsföreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas med
två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med minst 90 dagar mellan mötena.
Direkt efter beslut nummer två skall styrelsen överlämna samtliga handlingar till Afasiförbundet för avslutande revision och ansvarsfrihet.
Beslutas om upplösning skall styrelsen ansvara för att länsföreningens tillgångar överlämnas till Afasiförbundet, som har att förvalta dessa och återlämna dem vid bildandet av en ny region/länsförening inom samma geografiska område om detta sker inom två (2) år.