Årsmöte

Årsmötet är Afasiförenigen i Gävleborgs läns högsta beslutande organ. Det äger rum varje år senast den 30 april på plats som styrelsen bestämmer.

Representation

Varje medlem i afasiföreningen har rätt att närvara vid årsmötet.
Medlemmar som valts till ombud vid lokalföreningarnas årsmöten har rösträtt på årsmötet.

Kallelse

Skriftlig kallelse till årsmöte skall skickas till länsföreningens lokalföreningar och andra anslutna organisationer minst en (1) månad före årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen minst en  (1) månad före öppnandet.

I  kallelsen skall anges de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Förslag till dagordning, årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna året, av styrelsen behandlade motioner, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall skickas ut till anmälda ombud och till länsföreningens medlemsorganisationer senast 14 dagar före årsmötet.

 

Dagordning

Vid länsföreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium a) ordförande  b) sekreterare
 • Val av  a)två protokolljusterare b) rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av länsföreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av arvoden
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av ersättare
 • Val av två revisorer
 • Val av en ersättare till revisorerna
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av ombud och ersättare till kongress

Läs mer om former och representation för årsmötet samt vad som gäller för extra årsmöte i stadgarna